Koulutettu hieroja, potilasasiakirjat, rekisteriseloste

Me Hieronta-Rentosella noudatamme Koulutettujen Hierojien ammattia koskevia lakeja ja asetuksia sekä eettisiä ohjeita.

Tämän vuoksi
*Huolehdimme lakisääteisten vakuutusten voimassaolosta
*Hankimme lisäkoulutusta mahdollisuuksien mukaan sekä ajantasaistamme oppimaamme.
*Täytämme ja säilytämme potilasasiakirjat lain ja asetusten määräämällä tavalla.
*Eettiset ohjeet: Tästä

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTEET OVAT PYYDETTÄESSÄ NÄHTÄVISSÄ TOIMIPISTEISSÄMME!
 Potilasasiakirjoista pähkinän kuoressa: http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/terveydenhuolto/potilasasiakirjat

Potilasasiakirjat on tarkoitettu ennen kaikkea tukemaan potilaan hyvää hoitoa. Niihin on merkittävä hyvän hoidon suunnittelun, järjestämisen, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset ja laajuudeltaan riittävät tiedot selkeästi ja ymmärrettävästi.

Potilasasiakirjat ovat tärkeitä sekä potilaan että häntä hoitaneiden ammattihenkilöiden oikeusturvan kannalta varsinkin, jos potilaan hoidosta kannellaan tai hoitoa joudutaan muuten jälkeenpäin selvittelemään.

Viranomaiset ovat olleet yhteydessä yksityisiin terveydenhuollon palvelujen tuottajiin puutteellisten potilasasiakirjojen merkintöjen vuoksi. Kirje viranomaisilta: Tästä

Potilasasiakirjoihin merkittävät perustiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009)
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090298
10 §

Potilaskertomuksessa tulee olla seuraavat perustiedot:

1) potilaan nimi, syntymäaika, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot;
2) terveydenhuollon toimintayksikön tai itsenäisesti ammattiaan harjoittavan terveydenhuollon ammattihenkilön nimi;
3) merkinnän tekijän nimi, asema ja merkinnän ajankohta;
4) saapuneiden tietojen osalta saapumisajankohta ja lähde;

5) alaikäisen potilaan osalta huoltajien tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot sekä täysi-ikäiselle potilaalle määrätyn laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot
.

Toimintaamme määritteleviä lakeja ja tahoja:
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä
Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä
Laki yksityisestä terveydenhuollosta
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
Henkilötietolaki
Potilasvakuutuslaki
Arvonlisäverolaki
www.valvira.fi
www.vero.fi
www.avi.fi

 

 

Vastaa